Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle
verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst. Bij gebrek aan betaling op de 10de dag na een aangetekende
aanmaning , kan de verkoper de overeenkomst van rechtswege ontbinden door een eenvoudige aangetekende
verklaring. Evenwel is de in gebreke gebleven koper gehouden tot het betalen van een schadevergoeding,
alsook de rente ( art.8) en het verhogingsbeding(art.9).
3. Onze koopwaren reizen altijd op risico van de koper.
4. Alle klachten betreffende hoeveelheid en hoedanigheid van de geleverde goederen zullen slechts aanvaard
worden indien ze schriftelijk ingediend worden, uiterlijk 8 dagen na de werkelijke ontvangst van de goederen
op het leveringsadres. Terugzendingen zullen slechts aanvaard worden indien door de verkoper
voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord werd gegeven en deze franco en zonder kosten op het adres van de
verkoper geschieden. Het indienen van een klacht, om welke reden, stelt de koper niet vrij de
betalingsvoorwaarden strikt na te leven.
5. De aangegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertragingen geven nooit aanleiding tot
schadevergoeding van onze kant.
6. De gegeven waarborg betreft enkel erkende constructiefouten of gebreken ; hij blijft beperkt tot het
vervangen van de stukken in onze magazijnen terugbezorgd binnen de kortst mogelijke tijd.
7. Onze verantwoordelijkheid kan niet ingeroepen worden ter vergoeding van schade geleden door stilstand
van de machines of bedrijf ingevolge constructiefouten.
8. De facturen zijn strikt contant betaalbaar te Maaseik, zonder betalingskorting. Wegens niet-betaling op de
vervaldag vervallen alle eventueel toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook, en worden van
rechtswege bij de hoofdsom gevoegd. Daarenboven wordt bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en
zonder enige waarschuwing een rente aangerekend van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum.
9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse
ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van
1500 euro , zelfs bij toekenning van betalingstermijnen.
10. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar,
ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.
11. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van
worden afgeweken. De koper verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door de verkoper zijn bestelling
over te maken.
12. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
13. PRIVACY BELEID : op eenvoudig mondeling of schriftelijk verzoek kan de klant ons verzoeken alle
verzamelde gegevens over hem uit ons voorraad- en facturatieprogramma te verwijderen. 

Klik hier voor de downloadbare versie

Image
BS Automotive is gespecialiseerd in het reviseren van startmotoren, alternatoren en remklauwen alsook de verkoop van allerhande auto onderdelen.

ONZE INFO

Adres: Driebekenweg 11, 3680 Maaseik

Tel:  089 56 23 87 

Email: info@bsautomotive.be

BTW: BE0869.582.828

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven?
Schrijf u hier in!

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.