Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend.

 

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van BS Automotive BV tot aan de volledige betaling.

 

 1. Onze koopwaren reizen altijd op risico van de koper.

 

 1. Alle klachten betreffende hoeveelheid en hoedanigheid van de geleverde goederen zullen enkel aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden. Dit uiterlijk 8 dagen na de werkelijke ontvangst van de goederen. Het indienen van een klacht, om welke reden dan ook, stelt de koper niet vrij de betalingsvoorwaarden strikt na te leven.

 

 1. De aangegeven leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertragingen geven nooit aanleiding tot schadevergoeding van onze kant.

 

 1. Onze verantwoordelijkheid kan niet ingeroepen worden ter vergoeding van schade geleden door stilstand van de machines of bedrijf ingevolge constructiefouten.

 

 1. De gegeven waarborg betreft enkel erkende constructiefouten of gebreken; hij blijft beperkt tot het vervangen van de stukken in onze magazijnen terugbezorgd binnen de korst mogelijke tijd.

 

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar in Maaseik en Bilzen, zonder betalingskorting. Wegens niet-betaling op de vervaldag vervallen alle eventueel toegestane prijsvoordelen, onder welke vorm ook, en worden van rechtswege bij de hoofdsom gevoegd. Daarenboven wordt bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder enige waarschuwing een rente aangerekend van 1;5% per maand vanaf de factuurdatum.

 

 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogt met 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro, zelfs bij toekenning van betalingstermijnen.

 

 1. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.

 

 1. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De koper verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door de verkoper zijn bestelling over te maken.

 

 1. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren/Bilzen/Hasselt bevoegd.

 

 1. Privacy beleid: op mondeling of schriftelijk verzoek kan de klant ons verzoeken alle verzamelde gegevens over hem/haar uit ons voorraad- facturatieprogramma te verwijderen.

 

 1. Terugname van goederen:

-  Elke terugname moet uiterlijk binnen de 14 dagen na levering ingediend te worden.

-  Noodzakelijk: ieder stuk wordt slecht teruggenomen wanneer het zich in de staat bevindt waarin  het geleverd werd met het originele etiket.

Image
BS Automotive is gespecialiseerd in het reviseren van startmotoren, alternatoren en remklauwen alsook de verkoop van allerhande auto onderdelen.

Maaseik

Adres: Driebekenweg 11, 3680 Maaseik

Tel:  089 56 23 87 

Email: info@bsautomotive.be

BTW: BE0793.518.594

Bilzen

Adres: Papestraat 55, 3740 Bilzen

Tel:  012 45 40 77 

Email: benats@bsautomotive.be

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.